A megbízási szerződés (Ugovor o delu)

A megbízási szerződés (Ugovor o delu) az emberek munkára való alkalmazásának munkaviszony létesítése nélküli formája.

A megbízási szerződés a munkáról szóló törvény 199-ik szakasza rendezi (A SZK Hivatalos Közlönye, 24/2005, 61/2005 és 54/2009), amint a kötelmi viszonyokról szóló törvény 600-629-ik szakaszainak rendelkezései (A JSZSZK Hivatalos Lapja, 29/78, 39/85, 45/89 – Jugoszlávia Alkotmánybíróságának határozata és 57/89, a JSZ Hivatalos Lapja, 31/93 és Szerbia és Montenegró Államszövetségének Hivatalos Lapja, 1/2003 – alkotmányos alapokmány).

A megbízási szerződés írásos formában kötik meg, amely szerződéssel a munkaadó bizonyos személlyel megállapodhat olyan munkák elvégzéséről, amelyek nem tartoznak a munkaadó tevékenységi körébe, és amelyek tárgya bizonyos dolgok önálló elkészítése vagy javítása, továbbá bizonyos fizikai vagy szellemi munkák önálló elvégzése.

A vállalkozó, illetve munkaadó esetében itt a megrendelő kifejezést használják, a munka elvégzésével megbízott személy pedig a teljesítő, vagy vállalkozó.

Vállalkozó, illetve munkafeladatot teljesítő személyként megbízási szerződést köthet a munkanélküli, a foglalkoztatott (munkaviszonyban lévő) személy, a vállalkozó, a mezőgazdasági dolgozó, a nyugdíjas és a művész vagy művelődési dolgozó (ez utóbbi esetben a szerződést össze kell hangolni az önálló művészek illetve művelődési dolgozók külön kollektív szerződésével). Nincs akadálya a megbízási szerződés megkötésének a munkaadónál munkaviszonyban lévő személlyel, de csupán olyan munkákra, amelyek kívül esnek a munkaadó tevékenységi körén.

Ezzel a szerződéssel szabályozzák a munkát végző vállalkozó kötelezettségét, hogy bizonyos, megszabott határidőn belül elvégezze a konkrét munkát a megrendelő számára, a megrendelő pedig kötelezi magát arra, hogy az elvégzett munkáért bizonyos összegű térítést fizet meghatározott határidőn belül, általában a munka elvégzését követően.

A szerződés tartalmazhatja azt is, hogy a vállalkozó milyen módon, melyik helyiségben és mely időben végzi el a vállalt munkát, a megrendelő kötelezettségét a szükséges anyag biztosítását illetően, továbbá hogy a vállalkozó köteles a hiányosságokat bizonyos határidőn belül ptótolni, illetve elhárítani, és más részleteket is, amelyek elengedhetetlenek a munka elvégzéséhez.

Külön hangsúlyozzuk, hogy a munkaadó nem alkalmazhat megbízási szerződés alapján személyeket olyan munkafeladatok elvégzésére, amelyek munkaviszony létesítése formájában munkavállaló tartós alkalmazását követelik meg, sem azonos, vagy hasonló munkák végzésére, amelyeket a munkahelyek rendszerezése és a munkák szervezése a munkaadónál előirányzott.

A megbízási szerződés külön fajtája a szerzői műről szóló szerződés, amelyre a szerzői jogok védelmével kapcsolatos jogszabályok rendelkezései vonatkoznak.

A kötelmi viszonyokról szóló törvény előirányozza a megbízási szerződések sajátos formáit, ezek az építkezésről és szállításról szóló szerződések.

 

AZ ADÓK  ÉS  JÁRULÉKOK  ELSZÁMOLÁSA  ÉS  FIZETÉSE  A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  ALAPJÁN       

Megbízási szerződés köthető: foglalkoztatott, munkanélküli személlyel, vállalkozóval, mezőgazdasági dolgozóval, nyugdíjassal, szabad művésszel. A személy státusától függően végzik az adók és járulékok elszámolását és fizetését.

A megbízási szerződés alapján a jövedelmi adó kötelezettje (adóalanya) a jövedelmet megvalósító természetes személy, de a jogi személy, vagy vállalkozó, aki (illetve amely) kifizeti számára az illetményt, köteles elszámolni, levonni és befizetni a jövedelmi adót.

Amennyiben a munkaadó kötelezettséget vállalt, hogy az elvégzett munkáért járó térítmény mellett egyéb költségeket is áll, amilyen a napidíj, elhelyezés, szállítás és hasonlók, amelyek a munka végzésével kapcsolatban keletkeztek, ezekre a kiadásokra is adót és járulékokat fizetnek éppúgy, mint a munka elvégzéséért járó térítmény után.

Az adó és járulék elszámolásának alapját a brutto jövedelem képezi, amelyet a normatív költségek 20 %-os összegével csökkentenek.

Amennyiben a megbízási szerződést olyan személlyel kötik, akinek státusa: alkalmazott, vállalkozó, mezőgazdasági dolgozó és nyugdíjas (vagy más alapon van egészségügyi biztosításuk) 20 %-os kulcs alapján fizetik és vonják le az adót továbbá a nyugdíj- és rokkantbiztosítási alap 22 %-os kulcs szerinti járulékát. Ebben az esetben a nettónak a bruttó alapra való átszámítási koeficiense 1,5060241.

Amennyiben a megbízási szerződést olyan személlyel kötik, akiknek státusa: munkanélküli (nincs más alapú egészségügyi biztosítása) 20 %-os kulcs szerint fizetik és vonják le az adót, a nyugdíj és rokkantbiztosítási alap járulékát 22 %-ban, az egészségügyi biztosítási járulékot pedig 12,3 %-os kulcs szerint. Az adók és járulékok elszámolásának alapját a brutto jövedelem képezi, amelyet csökkentenek a normatív költségekkel 20 %-os összegben. Ebben az esetben a nettonak a brutto alapra való átszámítási koeficiense (illetve együtthatója, szorzószáma) 1, 768034.

Amennyiben a szerződést olyan személlyel kötik, aki az adóhivatal végzése alapján fizeti a járulékokat (szabad művész), a kifizető csak a polgárok 20 %-os jövedelmi adóját számolja el és fizeti, a a nyugdíj- és rokkantbiztosítási alapnak és az egészségbiztosítási alapnak nem fizet járulékot. Ebben az esetben a nettótól bruttó alapra való átszámítás koeficiense, azaz együtthatója 1, 1904762.

A térítmény kifizetője eljuttatja az adóhivatal illetékes fiókjához  az adóbevallásokat, a PP OPJ-6 nyomtatványt és az adó részletezését (specifikációját), a nyugdíj- és rokkantbiztosítási alap illetékes fiókjához pedig az M-UN vagy M-UN/K nyomtatványt a járulék befizetéséről.

A megbízási szerződés utáni adót annak a községnek utalják, amelynek területén az illetmény címzettje lakik (él), illetve tartózkodik.

Amennyiben a megbízási szerződést nyugdíjas vagy munkanélküli személlyel kötik, fennáll a bejelentés kötelezettsége a nyugdíj- és rokkantbiztosítási alap iránt az M-1/SP formanyomtatványon, függetlenül attól, hogy kötelező az M-UN vagy M-UN/K nyomtatványok benyújtása a járulék befizetéséről.

Rokkantnyugdíjasok esetében nem ajánlatos a megbízási szerződés megkötése, mert az elvezethet a rokkantnyugdíjas munkaképességének újraértékeléséhez, következésképpen  felfüggeszthetik a rokkantnyugdíj folyósítását.   

Javasoljuk a megbízási szerződés szövegét:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

 

amelyet ___________ évben ___________ kötöttek alulírottak:

1. ___________ gazdasági társaság, székhelye ___________ amelyet ___________ képvisel (a továbbiakban: megrendelő) egyfelől, másfelől pedig

2.  ___________ (vezeték- és utónév, személyi szám ___________ város ___________ pontos lakcím (a továbbiakban: vállalkozó) között.

 

1. szakasz

Ennek a szerződésnek a tárgya a szerződő felek egymás közötti viszonyának rendezése a Vállalkozó részéről a Megrendelő számára történő szakmunkák elvégzésének kérdésében.

2. szakasz

A Megrendelő ezúttal megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő számára a következő munkák elvégzését ___________

3. szakasz

A Vállalkozó köteles a munkákat lelkiismeretesen, határidőre, a törvényes előírásokkal összhangban, valamint a Megrendelő írásbeli és szóbeli meghagyásai szerint elvégezni.

4. szakasz

Ezt a szerződést arra a határidőre kötötték, amely elegendő a szerződés 2. szakaszában felsorolt munkák elvégzésére, és legkésőbb ___________ év napjáig megvalósul.

5. szakasz

A Megrendelő kötelezi magát, hogy a Vállalkozónak az ebben a szerződésben foglalt munkák elvégzéséért térítést fizet.

A térítés ennek a szakasznak az első bekezdése alapján netto ___________ dinár.

Az e szakasz első bekezdésében szereplő térítést a szerződésben rögzített munka elvégzését követő ___________ napon belül kifizetik.

6. szakasz

Mindazzal kapcsolatban, amelyet ezzel a szerződéssel nem szabályoztak a felek, a kötelmi viszonyokról szóló törvény rendelkezéseit alkalmazzák.

7. szakasz

Az ebből a szerződésből eredő esetleges félreértéseket a szerződő felek megállapodással rendezik, amennyiben nem sikerül megállapodniuk, egyetértenek a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességében.

8. szakasz

Ez a szerződés 2 (két) azonos példányban készült, amelyekből 1-1 (egy-egy) példányt mindkét szerződő fél megtart magának.

 

MEGRENDELŐ                                                                                                                                            VÁLLALKOZÓ

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>