Új számvevőségi törvény

Az SZK Hivatalos Közlönyének 62/13-as számában tették közzé a számvevőségről szóló új törvényt, amely 2013. július 24-én lépett hatályba.

Ennek a törvénynek az átmeneti és zárórendelkezései szabályozzák, hogy a törvénynél alacsonyabb rendű, annak végrehajtásáról szóló aktusokat a törvény hatályba lépésétől számított hat hónapon belül meghozzák, alkalmazásuk pedig 2014. december 31-vel, az azon a napon összeállított pénzügyi jelentésekkel/beszámolókkal kezdődik, és a 2014-es esztendőre vonatkozó pénzügyi jelentések összeállításánál alkalmazzák.

A 2013-as évi pénzügyi jelentéseket azokon az eddigi űrlapokon kell elkészíteni, amelyeket az előző évi jelentések összeállításánál is használtak.

A nagy és közepesnek számító jogi személyek a teljes „csomagot” kitöltik (Állapotmérleg, zárómérleg, a tőke vonatkozásában történt változásokról szóló jelentés, a készpénzforgalomról szóló jelentés, a megjegyzések és a statisztikai függelék – szerbül, ugyanebben a sorrendben: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine, Napomene és Statistički aneks), a kis jogi személyek pedig a pénzügyi jelentések egy rövidített „csomagját” töltik ki. Ezek az Állapotmérleg (Bilans stanja), a Zárómérleg (Bilans uspeha) és a statisztikai függelék (Statistički aneks).

Az új törvény 6-ik szakaszával összhangban a jogi személyeket mikro, kis, közepes és nagy jogi személyekként kategorizálják, a foglalkoztatottak átlagos számától, a gazdasági jövedelemtől és az üzleti vagyon átlagos értékétől függően, amit a gazdasági évben a rendes évi pénzügyi jelentés elkészítésének napján állapítanak (határoznak) meg. A felsorolt mércékkel (kritériumokkal) összhangban a beosztást a jogi személy önállóan végzi a pénzügyi jelentés elkészítésének napján és a kapott adatokat használja fel a következő gazdálkodási (üzleti) évben is. A 2013-as esztendőre vonatkozó pénzügyi jelentés elkészítésekor a jogi személyek a beosztást az új törvénynek ezzel a rendelkezésével összhangban végzik el, és a kapott adatokat felhasználják a 2014-es évre vonatkozó évi pénzügyi jelentés összeállításakor (elkészítésekor). A jogi személy köteles a pénzügyi jelentések mellett a gazdasági nyilvántartási ügynökségnek (szerbül: Agencija za privredne registre – APR) benyújtani a beosztásról szóló tájékoztatót is.

Az új törvény 20-ik szakasza úgy rendelkezik, hogy a pénzügyi jelentésekben szereplő elismerés, értékelés, bemutató és a pozíció nyilvánosságra hozása során a nagy jogi személyek, azok a jogi személyek, amelyek kötelesek konszolidált pénzügyi jelentést összeállítani (anya- illetve törzs jogi személyek, szerbül: matična pravna lica) a közjogi státusú társaságok, vagy amelyek arra készülnek, hogy azokká váljanak, összhangban a tőkepiacot rendező és szabályozó törvénnyel – méretüktől, nagyságuktól függetlenül – alkalmazzák az MRS/MSFI-t.

„Szem előtt tartva a fentieket, úgy véljük, hogy minden jogi személy (beleértve az „egyéb, vagy más jogi személyek” kategóriáját is), amely anya-, illetve törzs jogi személy, illetve köteles konszolidált pénzügyi jelentést öszzeállítani/készíteni, köteles alkalmazni az MRS/MSFI-t a konszolidált pénzügyi jelentések összeállításakor.” (A pénzügyminisztérium 011-000102/2013-16(XIII) számú, 2013. november 21-én kelt állsáfoglalása, illetve véleménye).

A kis és közép(méretű/nagyságú) jogi személyek az elismerés, értékelés, prezentáció és a pozíció nyilvánossá tétele során pénzügyi jelentéseikben az MSP-nél az MSFI-t alkalmazzák, míg a közepes méretű jogi személyek kivételesen a teljes MSFI alkalmazása mellett is dönthetnek.

Az új törvény 51-ik szakaszával összhangban a jogi személyek kötelesek lesznek a gazdasági nyilvántartási ügynökség (APR) számára eljuttatni a pénzügyi jelentéseket és statisztikához szükséges adatokat, mégpedig kizárólag elektronikus formában (a minősített elektronikus aláírás alkalmazásával) - a nagy- közép- és kis jogi személyek 2015. január 1-től kezdve, a mikro jogi személyek pedig 2016. január 1-től kezdődően.

Ennek a törvénynek a 33-ik szakasza előírja a rendes évi pénzügyi jelentések eljuttatásának kötelezettségét az ügynökségnek megjelentetés (közzététel) céljából, mégpedig legkésőbb a következő év június 30-ig. A jogi személyek, amelyek konszolidált évi pénzügyi jelentést állítanak össze, kötelesek ezeket a konszolidált évi pénzügyi jelentéseket a jelentést felölelő évre vonatkozóan eljutattni az ügynökséghez megjelentetés (közzététel) végett legkésőbb a következő év július 31-ig. Tekintettel arra, hogy az átmeneti és zárórendelkezések szerint ezeket a határidőket a 2014-es esztendőről szóló jelentésekre alkalmazzák, a 2013-as évre vonatkozó rendes és pénzügyi jelentéseket az ügynökséghez 2014. február végéig, a konszolidált pénzügyi jelentéseket pedig 2014. április 30-ig kell eljuttatni.

Előirányozták a megjelentetésre szánt rendes évi pénzügyi jelentések és a statisztikai feldolgozásra készült jelentések összevont, egyesített benyújtásának lehetőségét a következő év februárjának végéig, és ebben az esetben úgy tekintik, hogy a kötelezett eleget tett annak a kötelezettségének, hogy nyilvánosságra hozatal (közzététel) céljából benyújtsa rendes évi pénzügyi jelentését, és nem köteles azt ismételten eljuttatni, illetve benyújtani.

Azok a jogi személyek, illetve vállalkozók, akik rendkívüli pénzügyi jelentést állítanak össze, kötelesek azt nyilvánosságra hozatal (közzététel, megjelentetés) céljából eljuttatni az ügynökségnek, mégpedig a jelentést feldolgozó időszak letelte utáni 60 napon belül.

Az a jogi személy, amelynek nem voltak üzleti eseményei, üzleti könyveiben pedig nem szerepelnek a vagyonára és kötelezettségeire vonatkozó adatok, a következő esztendő februárjának végéig köteles a jelentést feldolgozó évre vonatkozóan nyilatkozatot juttatni el az ügynökséghez a tevékenység hiányáról (inaktivitásról).

Álljon itt az új törvényből következő még néhány újdonság:

  • Az üzleti könyvek megnyitása az üzleti (gazdálkodási) év kezdetén az előző évre vonatkozó zárómérleg (állapotmérleg, szerbül: bilans stanja) alapján történik, az újonnan létrehozott jogi személyek és vállalkozók pedig üzleti könyveiket az alapítási mérleg alapján nyitják meg, amelyet viszont annak a vagyon- és kötelezettségleltárnak az alapján állítanak össze, amely a gazdasági nyilvántartási ügynökségnél történt bejegyzésük napján készült;
  • Az üzleti könyvek vezetése és a pénzügyi jelentések összeállítása írásbeli szerződés alapján átruházható olyan gazdasági társaságra és vállalkozóra, amelynek/akinek számvevőségi szolgáltatások nyújtására mint túlnyomó tevékenységre szóló bejegyzése (regisztrációja) van;
  • A vagyon és kötelezettségek összeírását az üzleti (gazdálkodási) év végén és a gazdálkodás kezdetén kell elvégezni, azaz összeállítani az alapítási mérleget (szerbül: bilans osnivanja);
  • Tíz éves határidőt írtak elő az évi gazdálkodási jelentések őrzésére, míg a pénzügyi jelentések és a felülvizsgálati (revizori) jelentések őrzésének határideje 20 év;
  • A pénzügyi jelentéseket és az azokhoz mellékelt egyéb információkat szerb nyelven és dinárban kifejezve kell elkészíteni;
  • Meghatározták azoknak a személyeknek a körét, akik felelnek a jogi személy pénzügyi helyzete és sikeres gazdálkodása igaz és becsületes, őszinte bemutatásáért, ezek pedig a következők: a törvényes képviselő, az igazgatási szerv, a jogi személy ellenőrző (felügyelő) szerve, a vállalkozó, az a személy, akire az üzleti könyvek vezetését és a pénzügyi jelentések elkészítését bízták;
  • A gazdasági nyilvántartási ügynökség előírja a térítés összegét a pénzügyi jelentések és a mellékelt dokumentáció közzétételéért (megjelentetéséért, nyilvánosságra hozataláért), továbbá a pénzügyi jelentések nyilvántartásából származó adatokért és szolgáltatások nyújtásáért járó költségtérítés összegét is;
  • Az adóhivatal végzi a jogi személyek és vállalkozók ellenőrzése (felügyelete) révén az üzleti könyvekben nyilvántartott üzleti változások helytállóságának ellenőrzését.

Az SZK Hivatalos Közlönye 117/13-as számában tették közzé a határozatot a pénzügyi jelentések készítésének nemzetközi szabványairól (szerbül: Međunarodni standard finansijskog izveštavanja – MSFI za MSP) szóló fordítás meghatározásáról a kis- és középméretű jogi személyek számára, ezen belül pedig megjelentek a szerb nyelvre hivatalosan lefordított teljes szövegek is (ugyancsak a föntebb említett MSFI za MSP).

Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>