A pénzügyi jelentések elfogadása és a nyereség elosztása a Kft-ben

A társaság nyereségét a társaság pénzügyi jelentéseiben határozzák meg, amelyeket rendes évi közgyűlésén a társaság közgyűlése fogadja el, amelyet viszont legkésőbb az ügyviteli/üzleti év lezárását követő hat hónapon belül, azaz a 2012-es évre vonatkozóan 2013. június 30-ig meg kell tartani.

A nyereség elosztásáról szóló döntés meghozható a közgyűlésnek ezen a rendes évi ülésén, amelyen elfogadják az előző évre vonatkozó pénzügyi jelentést, de meghozható a közgyűlés rendkívüli ülésén is.

A Kft-ben a nyereség elosztása oly módon történik, ahogy azt a társaság általános aktusai és a gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/11 és 99/11 – a továbbiakban: törvény) rendelkezései meghatározzák.

Az új törvény 2012. február 1-e óta van alkalmazásban. A nyereség elosztásáról és a veszteség lefedéséről szóló döntést a társaság közgyűlésének kell meghoznia. A kifizetéseket a társasági tagok számára, a fizetés korlátozásait, továbbá a meg nem engedett kifizetésekért a felelősséget a törvény 182-185. szakaszainak rendelkezései határozzák meg, utalva a törvény 275-ik szakasza 1-4 bekezdései hasonló alkalmazására.

A nyereségelosztás tárgyát csupán a nyereségadóval történt adózás utáni nyereség képezheti. Osztalék a társaság tagjai számára csak akkor fizethető ki, ha a közgyűlés olyan döntést hoz, amellyel a nyereséget, illetve a nyereség egy részét osztalékként fizethetik ki. A 2012-es évi nyereségen kívül az elosztás tárgyát képezheti az előző (korábbi) években megvalósított nyereség is. Az osztalékra fizetendő adó, amennyiben az osztalékot rezidens természetes személyeknek fizetik ki, 15 %. A tőkejövedelmre fizetendő adó elszámolásának (adó)alapját az elosztott brutto osztalék (dividenda) képezi.

Egy példa: Amennyiben a társaság tagja esetében a nyereség elosztásakor 100.000 dináros összeget határoztak meg (brutto osztalék), az osztalékra fizetendő adó 15.000 dinárt tesz ki, a társaság tagjának pedig 85.000 dinárt (netto osztalék) fizetnek ki. Az osztalékadó elszámolása és fizetése a kifizetés pillanatában hatályos előírások szerint történik azzal, hogy az adóhatósághoz be kell nyújtani az ezzel kapcsolatos PP OPJ 3 űrlapot (Obrazac PP OPJ 3).

A nyereség nem osztható el más célokra amennyiben a társaságnak fedezetlen veszteségei vannak, és nem rendelkezik elegendő tartalékkal a veszteség lefedésére, azaz, ha a társaságnak a korábbi években keletkezett veszteségei vannak, amíg azokat nem fedi le, a fel nem osztott nyereséget nem használhatja fel osztalék kifizetésére.

Amennyiben a társaság veszteséget mutat ki az évi elszámoláskor, a veszteség fedezetlen maradhat, ha nem rendelkezik a veszteség lefedésére felhasználható eszközökkel. A társaság tehát nem köteles határozatot hozni az alaptőke csökkentéséről a veszteségek lefedése érdekében.

A törvény lehetővé teszi, hogy a nyereség egy részét nemcsak a társaság tagjainak, hanem más személyeknek is kifizessék, amennyiben ezt a lehetőséget a társaság belső aktusaiban (dokumentumaiban) előirányozták. Szerződésben vagy a társaság megalapításáról szóló határozatban (Odluka o osnivanju društva) úgy is rendelkezhetnek, hogy a nyereség egy részét az alkalmazottaknak (dolgozók, foglalkoztatottak) fizetik ki. A polgárok jövedelme megadóztatásáról szóló törvény módosításáról és bővítéséről szóló törvény azonban, amely 2012. október 6-án lépett hatályba, a következőképpen rendelkezik: a foglalkoztatottak, az igazgató és felügyelő bizottságok tagjai és a jogi személyek igazgatási szerveinek jövedelme a nyereségben való részesedés alapján nem számít (nem tekinthető) tőkejövedelemnek, hanem – összhangban a törvény 85. szakaszával – egyéb jövedelemnek kell tekinteni.

Azt jelenti ez, hogy ezekre a jövedelmekre a levonásokat követően 20 %-os adót kell elszámolni és befizetni a brutto alapra, amelyet a normatív költségek 20 %-val csökkentünk (normativni troškovi), és benyújtjuk a a részletezéssel (Specifikacija) együtt a PP OPJ 8 űrlapon (Obrazac PP OPJ 8) az adóhatóságnak. Lényeges azonban hangsúlyozni a következőket is: azok a jövedelmek, amelyek alapja a foglalkoztatottak részesedése a nyereségből, az igazgató és felügyelő bizottságok, illetve a jogi személyek igazgatási szerveiben tevékenykedő tagjainak a jövedelme beleszámítanak a polgárok évi jövedelmi adóalapjába.

Ha a közgyűlés határozata értelmében a nyereséget osztalékra fordítják, ebben a határozatban megghatározzák az osztalék megállapításának napját is, amennyiben azt az alapítási okmány nem szabályozza. Az osztalék megállapításának napja az a nap, amikor meghatározzák a társaság azon tagjainak listáját, akik/amelyek jogosultak a nyereségre, ez pedig a bejegyzett (regisztrált) társasági tagoknak a Gazdasági Társaságok Ügynökségénél nyilvántartott listája az osztalék meghatározásának napján.

Az osztalék kifizetésének napját meghatározhatja a közgyűlés, de ajuánlatos, hogy a közgyűlés határozatával ennek a napnak a meghatározását a társaság tagjának a nyereségből való részesedését illetően átengedje az igazgatónak, illetve a társaság felügyelő bizottságának, hogy az osztalék kifizetése a társaság fizetőképességével és a kifizetések korlátozásairól szóló törvény (Zakon o ograničenjima plaćanja) rendelkezéseivel összhangban történjen.

Az évi pénzügyi jelentés elfogadásáról szóló határozat MODELLJE (amikor nyereségelosztásra is sor kerül az egytagú társaságban, mégpedig úgy, hogy egy rész osztalék céljaira fordítandó, a másik rész pedig el nem osztott nyereség marad):

Kft ________

________ szám

Kelt ________ 2013. ________ hó ________ napján

A gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/2011 és 99/2011) 200-ik szakasza alapján a társaság tagja a társaság közgyűlésének szerepében 2013. _______-én/án meghozta a következő

 

H  A  T  Á  R  O  Z  A  T  O  T.

 

1.      szakasz

Elfogadták a ________ társaságnak a 2012-es gazdálkodási évre vonatkozó évi pénzügyi jelentését..

Meghatározták, hogy a társaság 2012-es évi nyeresége a gazdálodási eredmények alapján, a nyereségadó megfizetését követően ________ dinárt tesz ki.

2.      szakasz

A megvalósított, ________ dinárt kitevő nyereség a következőképpen kerül elosztásra:

  • A társaság egyetlen tagjának részesedése címén a megvalósított nyereségből (osztalékra) ________  dinár, brutto összegben;
  • El nem osztott nyereségként marad  ________ dináros összeg.

3.      szakasz

Az osztalék meghatározásának napja 2013. ____. ____., illetve az a nap, amelyen meghatározzák az osztalékra jogosult társasági tagok névsorát/listáját. Az osztalékra jogosult társasági tagok névsora pedig:

  • A társaság egyetlen tagja ________________ Személyi száma (JMBG) ________________ Lakcíme________________

4.      szakasz

A megvalósított nyereséget (osztalékot – dividenda) az adólevonást követően, az előírásokkal összhangban a társaság tagjának egészében kifizetik. A társaság tagja számára a kifizetés napját az igazgató határozza meg összhangban a társaság fizetőképességével (likviditásával – likvidnost), és a kifizetések korlátozásáról szóló törvény rendelkezéseinek szellemében.

                                                                  _______________________

                                                A társaság tagja a társaság

közgyűlésének szerepében


Olvasói hozzászólások

Ehhez a bejegyzéshez még senki nem szólt hozzá. Legyen Ön az első aki megosztja véleményét!

Új hozzászólás

Biztonsági kód<span></span>